I Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki dokonywania Zamówień przez wszystkie dostępne kanały tj. stronę internetową www.arturmokwinski.pl, skrzynkę mailową artur.mokwinski@op.pl, telefonicznie 721 130 969 lub osobiście w siedzibie firmy Izabela Mokwińska Artur, Nowy Dziebałtów 1J, 26-200 Końskie, NIP: 6581854220
 2. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
 • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonała lub zamierza dokonać zamówienia mebli poprzez dostępne kanały wymienione w pkt.1
 • Sprzedawca –Izabela Mokwińska Artur, Nowy Dziebałtów 1J, 26-200 Końskie, NIP: 6581854220
 • Towar – produkty oferowane przez Sprzedawcę w ofercie dostępnej na stronie internetowej www.arturmokwinski.pl
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające do złożenia zamówienia Towarów
 1. Regulamin – niniejszy dokument dotyczy świadczenia usług sprzedaży mebli wykonanych z drewna i stali, dostępnych w formie gotowych towarów lub niestandardowych – wykonywanych na zamówienie Klienta.
 2. Wszystkie informacje o produktach można znaleźć na stronie internetowej www.arturmokwinski.pl
 3. Klienci mogą kontaktować się ze sprzedawcą drogą elektroniczną – artek.mok@op.pl lub telefonicznie 721 130 969 lub poprzez stronę internetową www.arturmokwinski.pl
 4. Przed złożeniem zamówienia Klient powinien zapoznać się z treścią Regulaminu i Polityki Prywatności stanowiącą jego integralną część.
 5. Każdy Klient dokonujący zamówienia wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji związanych z przebiegiem transakcji.
 6. Ceny podane na Stronie to ceny brutto (określone w złotych polskich), koszty przesyłki doliczane są oddzielnie. 
 7. Opublikowane na stronie www.arturmokwinski.pl nazwy mogą ulec zmianie.
 8. Zdjęcia zamieszczone na stronie www.arturmokwinski.pl są przykładowe i służą do prezentacji oferty, Sprzedawca dokonuje należytej staranności, aby odzwierciedlały rzeczywisty kolor i fakturę mebli. Z uwagi na wykorzystanie naturalnego drewna, niektóre produkty mogą nieznacznie różnić się od tych na zdjęciach (dotyczy to rozmieszczenia słojów, odcieniu drewna itp.).
 9. Sprzedawca oferuje w sprzedaży produkty gotowe lub takie wykonywane na indywidualne zamówienia Klienta.
 10. Aby dokonać zamówienia Klient jest zobowiązany do przekazania wszelkich niezbędnych informacji Sprzedającemu i wpłaceniu zaliczki na wskazany rachunek bankowy przez Sprzedającego.
 11. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca wysyła wiadomość e-mail potwierdzającą złożenie zamówienia do realizacji zawierającą wszystkie istotne elementy zamówienia.
 12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia, w przypadku gdy dane teleadresowe Klienta są niezgodne z prawdą.

II Płatności

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. 
 2. Płatność uważa się za dokonaną z momentem zaksięgowania należnej kwoty na rachunku Sprzedawcy.
 3. Proces realizacji zamówienia rozpoczyna się po wpłacie zaliczki przez Klienta na wskazany rachunek bankowy przez Sprzedawcę.

III Dostawa

 1. Sprzedawca realizuje dostawę na terytorium UE.
 2. Klient ponosi koszty dostawy do miejsca przeznaczenia. 
 3. Informacja dotyczącej całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami dostawy) przekazywana jest przez Sprzedającego po Podsumowaniu Zamówienia.
 4. Dostawa odbywa się transportem Sprzedającego lub przesyłką kurierską, możliwy jest również odbiór osobisty przez Klienta.
 5. Kurierzy dostarczający paczki wielkogabarytowe mają obowiązek dostarczenia Towaru do miejsca dostawy. Nie mają obowiązku wnoszenia towaru do domu ani żadnego z budynków i pomieszczeń wskazanych przez Klienta.
 6. Czas realizacji zamówienia wynosi ok 21 dni roboczych od moment zaksięgowania zaliczki za zakupiony Towar. W przypadku indywidualnych zamówień Sprzedawca w oddzielnej wiadomość wskazuje termin wykonania Towaru.
 7. Razem z przesyłką Klientowi zostanie przekazany dowód sprzedaży.

IV Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki bez podania przyczyny.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać drogą elektroniczną na adres: artek.mok@op.pl lub adres firmy Izabela Mokwińska Artur, Nowy Dziebałtów 1J, 26-200 Końskie
 3. Zakupiony towar powinien zostać zwrócony niezwłocznie (nie później niż w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia) na adres: firmy Izabela Mokwińska Artur, Nowy Dziebałtów 1J, 26-200 Końskie
 4. Zwracany Towar powinien zostać zapakowany w odpowiedni i bezpieczny sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w transporcie. 
 5. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu zakupionych produktów.
 6. Sprzedawca w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, ma obowiązek zwrócić Klientowi dokonane przez niego płatności. Zwrotu płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że strony uzgodnią inaczej.
 7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Towaru z powrotem.
 8. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w stosunku do tych mebli, które wykonane zostały według specyfikacji Klienta lub służy zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

V Reklamacje

 1. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczania produktów wolnych od wad fizycznych i prawnych.
 2. Odpowiedzialność Sprzedawcy za wady fizyczne lub prawne wygasa po upływie dwóch lat od dnia wydania produktu. Przed upływem powyższego terminu Klient może powiadomić Sprzedawcę o stwierdzeniu wady wysyłając odpowiednią wiadomość e-mail na adres: artek.mok@op.pl, a następnie postępować zgodnie z otrzymanymi informacjami. 
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
   • imię i nazwisko lub firmę Klienta;
   • adres do korespondencji;
   • dołączony dowód zakupu produktu (np. paragon, faktura, dowód przelewu itp.);
   • dokładne oznaczenie reklamowanego towaru;
   • wskazanie wady opisującej niezgodność towaru z umową i daty jej wystąpienia;
   • żądanie reklamującego (odstąpienie od umowy, obniżenie ceny, wymiana produktu, usunięcie wady);
   • datę wniesienia i podpis składającego reklamację.
 1. Sprzedawca potwierdza wpływ reklamacji i wzywa Klienta do niezwłocznego dostarczenia wadliwego produktu na koszt Klienta do Sprzedawcy, w celu ustosunkowania się do reklamacji.
 2. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie zwrócony wraz z opinią co do niezasadności reklamacji na koszt Sprzedawcy.
 3. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji Klient w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia reklamacji, przyjmuje się, że uznał reklamację Klienta i jego żądanie.
 4. Sprzedawca oświadcza, że wymiary blatów mogą nieznacznie różnić się od podanych na Stronie, przy czym różnica ta nie będzie przekraczać 5 milimetrów, kolor blatu może się różnić w zależności od ustawień, parametrów monitora użytkownika i nie stanowi to wady fizycznej rzeczy oraz nie może stanowić podstawy korzystania przez Klienta z przysługujących mu uprawnień wynikających z gwarancji i rękojmi.
 5. W przypadku dokonywania modyfikacji Towaru przez Klienta, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadkach: wyłącznej winy Klienta, uszkodzenia mechanicznego lub niewłaściwego konserwowania Towaru.

VI Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedawca – Izabela Mokwińska Artur, Nowy Dziebałtów 1J, 26-200 Końskie
 2. W kwestiach związanych z ochroną danych osobowych ze Sprzedawcą można się skontaktować przy pomocy adresu e- mail: artur.mokwinski@op.pl
 3. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych są dostępne w Polityce Prywatności, która stanowi integralną część Regulaminu.

VII Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie treści zawarte na stronie www.arturmokwinski.pl podlegają ochronie prawnej i ich wykorzystywanie będzie stanowiło naruszenie prawa.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu ze względu na zmiany w przepisach obowiązującego prawa lub zmiany w sposobie zawierania i realizacji umów. Zmiany te nie będą miały wpływu na złożone, realizowane lub wykonane zamówienia i umowy.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.